Stanovy Severské společnosti

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Stanovy Severské společnosti

Stanovy si můžete stáhnout i ve tvaru PDF vhodném pro tisk
(2 stránky A4, pdf, 40kB)

I. Základní ustanovení

 1. Název společnosti zní: Severská společnost. Dále jen "Společnost".
 2. Společnost je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení přátel zemí evropského Severu, tedy Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska v České republice, registrované v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ze dne 27. března 1990 v platném znění.
 3. Působnost Společnosti se vztahuje na území celé České republiky, sídlem ústředí je Praha.
 4. Účelem a posláním Společnosti je zejména:
  • napomáhat hlubšímu poznání zemí evropského Severu, zejména jejich jazyků, kultury, společenského života, politického a hospodářského systému, způsobu života jejich občanů českou veřejností,
  • napomáhat rozvoji kulturních styků mezi Českou republikou a zeměmi evropského Severu,
  • udržovat, navazovat a rozvíjet styky s přáteli České republiky a jejich organizacemi v zemích evropského Severu,
  • spolupracovat s dalšími organizacemi podobného zaměření, podílet se na dalším vzdělávání dospělých.

II. Členství ve Společnosti

 1. Členem Společnosti se může stát každý, kdo je starší patnácti let a má zájem aktivně se podílet na činnosti Společnosti.
 2. Členem Společnosti se fyzická osoba stává jakmile:
  • zaplatí zápisné jehož výši stanoví a schvaluje Valná hromada,
  • vyplní přihlášku,
  • zaplatí roční příspěvek ve stejných sazbách jako zápisné,
  • bude přijat výborem Společnosti.
 3. Členem může být i právnická osoba. O jejím přijetí rozhodne výbor.
 4. Členové mají zejména tato práva:
  • podílet se na činnosti Společnosti a požívat výhod z toho plynoucích,
  • volit a odvolávat orgány Společnosti,
  • být voleni do orgánu Společnosti,
  • podílet se na správě majetku Společnosti,
  • po projednání s výborem vytvářet v rámci Společnosti různé samosprávné zájmové sekce.
 5. Členové mají zejména tyto povinnosti:
  • aktivně se zúčastňovat činnosti Společnosti podle svých možností a platit příspěvky stanovené valnou hromadou.
 6. Členství zaniká:
  • vystoupením člena ze Společnosti,
  • úmrtím člena,
  • vyloučením člena ze Společnosti.
 7. Člen může z jakéhokoliv důvodu písemně sdělit výboru Společnosti, že vystupuje z její organizace, a doručením tohoto podání jeho členství ve společnosti zaniká.
 8. Výbor společnosti může vyloučit člena Společnosti z její organizace, jestliže:
  • opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem jedná v rozporu s účelem a zájmem Společnosti, nebo i přes výzvu výboru Společnosti v dodatečné lhůtě nezaplatí roční příspěvek.

III. Majetek společnosti

 1. Majetek Společnosti tvoří zejména:
  • členské příspěvky,
  • výnosy různých společenských akcí,
  • subvence a dary od jednotlivců i různých domácích a zahraničních právnických osob.
 2. Společnost může nabývat a vlastnit majetek, který slouží jejímu předmětu činnosti, a to jako každá jiná právnická osoba.
 3. Majetek Společnosti patří jí jako celku.

IV. Orgány společnosti

 1. Společnost vytváří tyto orgány:
  • valnou hromadu,
  • výbor,
  • Dozorčí radu.
 2. Společnost může dále vytvářet:
  • regionální pobočky,
  • zájmové sekce.
 3. Valná hromada je nejvyšším nezastupitelným orgánem společnosti a má právo rozhodovat všech otázkách Společnosti. Zejména jí přísluší:
  • volit a odvolávat výbor společnosti,
  • volit a odvolávat Dozorčí radu Společnosti,
  • schvalovat stanovy Společnosti, organizační řád Společnosti,
  • stanovovat výši zápisného a členských příspěvků
  • rozhodovat o všech námitkách proti postupu výboru společnosti nebo jeho rozhodnutích,
  • volit čestné členy Společnosti.
 4. Valnou hromadu svolává výbor nejdéle jednou za tři roky. Je však povinen ji svolat, jestliže o to požádá třetina členů společnosti, a to do třiceti dnů ode dne doručení této žádosti. Jestliže tak neučiní, je oprávněna třetina členů sama svolat valnou hromadu ve lhůtě dalších třiceti dnů.
 5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů Společnosti, jestliže svolavatel prokáže, že pozval všechny členy Společnosti.
 6. Pozvání na valnou hromadu je třeba zaslat nejméně čtrnáct dnů před jejím konáním.
 7. Výbor Společnosti je výkonným orgánem Společnosti. Řídí její činnost mezi zasedáními valné hromady a může za ni rozhodovat ve všech otázkách, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v článku IV odstavci 3 těchto stanov.
 8. Délka mandátu volených orgánů Společnosti je dána délkou mezidobí mezi dvěma po sobě následujícími schůzemi valné hromady.
 9. Výbor, který má maximálně patnáct členů, volí ze svého středu předsedu, místopředsedy, tajemníka, jednatele a případně další funkcionáře podle potřeb Společnosti.
 10. Statutárními zástupci Společnosti jsou předseda, místopředsedové nebo jiní, předsedou pověření členové výboru. K závaznosti projevu vůle výboru Společnosti stačí podpis dvou statutárních zástupců.
 11. Výbor se schází pravidelně podle potřeby. Svolává jej předseda nebo jím pověřený člen výboru a rozhoduje prostou většinou hlasů.
 12. Předseda výboru Společnosti nebo jím pověřený člen výboru řídí schůze výboru.
 13. Dozorčí rada má tři členy, kteří nesmějí být zároveň členy výboru Společnosti.
 14. Dozorčí rada volí ze svého středu svého předsedu, který svolává její schůze a předsedá jim.
 15. Dozorčí rada má právo:
  • kontrolovat hospodářský stav Společnosti,
  • kdykoliv požadovat po výboru Společnosti, aby podal zprávu o své činnosti.
 16. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Rozhoduje jednomyslně.
 17. Valná hromada nebo její část může vytvořit zájmovou sekci.
 18. K vytvoření zájmové sekce je zapotřebí oznámit výboru její vytvoření, předmět jejího zájmu a kdo bude jménem sekce jednat.
 19. Valná hromada může též podle potřeby zřídit regionální pobočky, které si zvolí své předsedy a výbory.
 20. Zájmové sekce a regionální pobočky se řídí těmito stanovami, nemohou však jednat jako statutární orgány celé Společnosti a měnit stanovy Společnosti nebo její organizační řád.

V. Zvláštní ustanovení

 1. Společnost vzniká schválením stanov, což se činí podpisem nejméně patnácti členů Společnosti.
 2. O rozpuštění Společnosti rozhodne valná hromada dvoutřetinovou většinou svých členů. Přitom zvolí ze svého středu likvidační komisi o pěti členech, která projedná a bude řídit likvidaci zejména majetku Společnosti podle pokynů valné hromady.

Schváleno na Valné hromadě 12. května 2010


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.