Výbor a Dozorčí rada Severské společnosti

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Výbor a Dozorčí rada Severské společnosti

Ze Stanov Severské společnosti

Severská společnost vytváří tyto orgány:

  • valnou hromadu,
  • výbor,
  • dozorčí radu.

Valná hromada je nejvyšším nezastupitelným orgánem společnosti a má právo rozhodovat o všech otázkách společnosti. Další informace a zápisy z Valných hromad naleznete zde.

Výbor Společnosti je výkonným orgánem Společnosti. Řídí její činnost mezi zasedáními valné hromady a může za ni rozhodovat ve všech otázkách, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v článku IV odstavci 3 Stanov Severské společnosti.

Volební období všech orgánů Společnosti je dvouleté. Výbor, který má maximálně patnáct členů, volí ze svého středu předsedu, místopředsedy, tajemníka, jednatele a případně další funkcionáře podle potřeb Společnosti. Statutárními zástupci Společnosti jsou předseda, místopředsedové nebo jiní, předsedou pověření členové výboru. K závaznosti projevu vůle výboru Společnosti stačí podpis dvou statutárních zástupců.

Výbor se schází pravidelně podle potřeby. Svolává jej předseda nebo jím pověřený člen výboru a rozhoduje prostou většinou hlasů. Předseda výboru Společnosti nebo jím pověřený člen výboru řídí schůze výboru.

Dozorčí rada má tři členy, kteří nesmějí být zároveň členy výboru Společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu svého předsedu, který svolává její schůze a předsedá jim. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Rozhoduje jednomyslně.

Dozorčí rada má právo: – kontrolovat hospodářský stav Společnosti, – kdykoliv požadovat po výboru Společnosti, aby podal zprávu o své činnosti.

Zápisy z výborových schůzí Severské společnosti

Výbor Společnosti se na své schůzi dne 3. března 2009 rozhodl, že zápisy z výborových schůzí jsou interní záležitostí vedení a proto nebudou nadále zveřejňovány na Internetu. Pokud některý z členů chce vědět, o čem vedení jednalo, musí o tuto informaci požádat předsedkyni Společnosti, paní Martu Janíkovou. Informace se od roku 2010 nezveřejňují ani ve Zpravodaji.

Výroční a výborové schůze brněnské pobočky

Podrobnější informace o práci brněnské pobočky Vám sdělí její tajemnice paní Věra Konrádová,
tel: 511 134 463, e-mail nepoužívá.


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.