Z činnosti výboru Severské společnosti

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Z činnosti výboru Severské společnosti

Zápisy z výborových schůzí Severské společnosti

Výbor Společnosti se na své schůzi dne 3. března 2009 rozhodl, že zápisy z výborových schůzí a obsah jednání Výboru Společnosti jsou interní záležitostí vedení a proto nebudou nadále zveřejňovány ani nikomu sdělovány. Pokud některý z členů chce vědět, o čem vedení jednalo, musí o tuto informaci požádat předsedkyni Společnosti, paní Martu Janíkovou.

1. čtvrtletí 2010

Výbor se schází pravidelně jednou za měsíc podle předem schváleného plánu a stanovil termín Valné hromady na 12. května 2010. Přijal deset nových členů a zároveň vzal na vědomí ukončení čtrnácti členství. Kromě dalších běžných organizačních záležitostí se v minulém období zabýval následujícím:

 • Rozhodl o výrazném snížení výdajů, zejména pokud jde o vydávání Zpravodaje a průběžné rozesílání pozvánek na akce, protože MZV ČR neposkytne Společnosti pro rok 2010 dotaci na činnost.
  Do konečného vypořádání dotace MZV z roku 2009 platí následující:
  a) Pokud se finanční situace nezmění, může každá sekce od dubna do konce roku 2010 disponovat částkou 3000,- Kč. Brněnská pobočka bude své akce financovat z vlastních prostředků, jako jsou příspěvky členů apod., a bude se podílet na financování Zpravodaje Severské společnosti.
  b) Výbor schválil vydání jednoho čísla Zpravodaje v I. pololetí roku 2010, jehož uzávěrka byla posunuta na 31. března. Pokud to finanční situace dovolí, další číslo vyjde ve II. pololetí, a to v úsporném provedení.
  c) Akce Společnosti musí být připraveny a nahlášeny s velkým předstihem, aby bylo možno pozvánky posílat hromadně, v I. pololetí 2010 již jen jednou.
 • Podal žádost o grant na pořádání několikadenního semináře na téma vlivu skandinávské kultury na evropské občany v rámci odvětvového programu Grundtvig, který je součásti Evropského programu celoživotního vzdělávání.
 • Uzavřel smlouvu s Národní knihovnou ČR o ukládání webových stránek Společnosti do archivu a zároveň převedl vlastnictví domény www.severskaspolecnost.cz na Společnost.

Uveřejněno ve Zpravodaji Severské společnosti 1/2010

4. čtvrtletí 2009

Výbor Severské společnosti se scházel na pravidelných schůzích. Jednalo se zejména o hospodaření a financování činnosti Společnosti. Výbor projednal zajištění akcí na nejbližší měsíce. Zabýval se dalším vydáváním Zpravodaje Severské společnosti a jinými organizačními záležitostmi.

Na základě oznámení Jiřího Poslušného, že se vzdává funkce vedoucího Dánské sekce, Výbor Severské společnosti dne 2. listopadu 2009 kooptoval do svých řad novou členku, překladatelku a tlumočnici Ivonu Černohausovou, a pověřil jí vedením Dánské sekce.

Uveřejněno ve Zpravodaji Severské společnosti 4/2009

3. čtvrtletí 2009

Výbor Severské společnosti se scházel na pravidelných schůzích. Jednalo se zejména o hospodaření a financování činnosti Společnosti. Výbor projednal zajištění akcí na nejbližší měsíce. Schválením přihlášek přijal nové členy, vzal na vědomí žádosti o ukončení členství, zabýval se dalšími aktuálními organizačními záležitostmi.

Uveřejněno ve Zpravodaji Severské společnosti 3/2009

2. čtvrtletí 2009

Výbor se na pravidelných měsíčních schůzích každé první úterý v měsíci zabýval:

 • průběžnou činností tj. přípravou a realizací akcí jednotlivých sekcí.
 • Brněnská pobočka:
  23. 3. – Karl XIV Gustav Johan, Dr. Vieweghová;
  27. 6. – beseda o pobytu prince z Vasy, Gustav IV. Adolf na hradu Veveří;
 • Islandská sekce:
  17. 3. – Foerster a Sever;
 • Dánská sekce:
  1. 4. – beseda o Faerských ostrovech, CK Periscope Skandinávie;
  8. 4. – besedu o dánském filmu;
  3. 6. – o životě a díle Tycho Brahe;
 • Norská sekce:
  11. 3. – Špicberky, J. Chodura, CK Periscope Skandinávie;
  26. 5. – životě a díle Knuta Hamsuna;
 • Švédská sekce:
  15. 4. – beseda o cestování v Švédsku (Šmíd, CK Skandia Czech Tour);
  30. 5. – zájezd na hrad Houska;
  20. 6. – beseda o lidových zvycích;
  pravidelné schůzky jazykového kroužku v období 2008–9 skončily v červnu;
 • Finská sekce:
  24. 3. – beseda o cestování po Finsku;
  Připomíná se že finsko-český baletní projekt vyvrcholí představením režisérky a tanečnice Jenni Kokkomäki v divadle Alfred ve dvoře 19. 9. 2009.
 • s přijímáním nových členů a žádostmi o ukončení členství. Platební morálku členů a odsouhlasil v souladu se Stanovami text upomínacího dopisu, který je rozeslán neplatičům. Členům, kteří zaplatili příspěvky, byly rozeslány členské průkazky na rok 2009.
 • stavem peněžních prostředků a jejich čerpáním. Na celkové upravené plánované výdaje Společnosti v roce 2009 ve výši 220 tis. Kč poskytlo MZV dne 24. 3. 2009 dotaci výši 110 tis.Kč a zároveň došlo k upřesnění stávajících podprojektů takto:
  • podprojekt „Severské listy“ 56 tis. Kč,
  • podprojekt „Besedy, semináře, přednášky“ 46 tis. Kč
  • podprojekt „Severské svátky výročí“ 8 tis. Kč
 • zprávou Dozorčí rady zaměřené na kontrolu hospodaření, kontrolu účetních dokladů a vedení účetní evidence v roce 2008. Faktury mají požadované náležitosti a údaje jsou ověřovány. Nebyly zjištěny závady a výbor vzal zprávu na vědomí.
 • Pokračování ve vydávání a obsahem jednotlivých čísel tištěného Severských listů – zpravodaje Severské společnosti. Výbor byl informován o jednáních s novou redaktorkou Severských listů, která se ujme práce po prázdninách.
  Výbor opětovně kladně ocenil práci Ing. Stanovského na vytváření Severských listů.
 • Výbor se zabýval návrhy svých členů na úpravy Stanov a Organizačního řádu. Po prázdninách bude v rámci příprav valné hromady předložen změněný text k další diskuzi.
 • První schůze výboru o prázdninách bude schůze výboru výjimečně, tj. 8. 9. 2009 ve stejném čase 16,30 hod. a místě: Revoluční 5, Praha 1. Jedním z hlavních bodů bude příprava programu na rok 2010.

Pavel Dobrovský, místopředseda Severské společnosti
Uveřejněno ve Zpravodaji Severské společnosti 2/2009

1. čtvrtletí 2009

Výbor Severské společnosti se v prvním čtvrtletí třikrát sešel na pravidelných schůzích. Jednalo se zejména o hospodaření a financování činnosti Společnosti. Výbor souhlasil s předloženou zprávou Dozorčí rady společnosti k 1. 3. 2009. Projednal zajištění akcí na nejbližší měsíce. Schválením přihlášek přijal nové členy, vzal na vědomí žádosti o ukončení členství, zabýval se dalšími aktuálními organizačními záležitostmi.

Výbor Severské společnosti projednal obsah a formu nového čísla zpravodaje Severské společnosti.

Uveřejněno ve Zpravodaji Severské společnosti 1/2009


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.