Valná hromada Severské společnosti 2008

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada / Valná hromada Severské společnosti 2008

17.1.2008

Scházíme se opět po třech letech, které uplynuly od poslední valné hromady, abychom podali zprávu o činnosti společnosti za toto období.

Zpráva o činnosti Severské společnosti

Scházíme se opět po třech letech, které uplynuly od poslední valné hromady, abychom podali zprávu o činnosti společnosti za toto období. Výbor pracoval ve složení:

 • Marta Janíková – předsedkyně
 • Ing. Jaroslav Tejkal – místopředseda
 • Mgr. Věra Konrádová – zástupce brněnské pobočky:
 • Jana Kypová – vedení administrativy
 • Jana Kulišová – hospodářka
 • Ing. Jiří Bartoň – kronika a dokumentace
 • Ing. Michael Stanovský – šéfredaktor Severských listů

Vedoucí sekcí:

 • Ing. Vladislav Doležal – dánská sekce
 • Ing. Jaroslav Holenda – finská sekce
 • Doc. Lidmila Němcová, CSc. – islandská sekce
 • Ing. Ivo Šádek – norská sekce
 • Ing. Pavel Dobrovský – švédská sekce

Revizní komise:

 • Ing. Květoslava Přindišová
 • Ing. Daniela Mikulejská
 • Ing. Peter Foltinský

Brněnskou pobočku vedl Ing. Václav Fencl.

Výbor se pravidelně scházel na měsíčních schůzích k přípravě programu činnosti na jednotlivé roky a sledování realizace jednotlivých akcí do nich zahrnutých a odsouhlasených odborem Krajanských a kulturních vztahů Ministerstva zahraničních věcí, který dotuje činnost společnosti. Od roku 2007 předkládá výbor společnosti na MZV program činnosti na příslušný rok v novém členění, podle projektů. Finanční dotace zmíněného odboru je naprosto nezbytná k činnosti společnosti a ještě se k tomuto tématu vrátím v závěru zprávy.

Během 3 let bylo uskutečněno v Praze 36 akcí, v brněnské pobočce 15. O jejich průběhu jste byli informováni v Severských listech. Podrobně se zabývat všemi nelze, navíc jsou uvedeny na internetových stránkách Severských listů a čas tedy věnujeme raději vašim připomínkám v diskusi.

Všechny akce byly zaměřeny na seznámení se členů a přátel Severské společnosti s historií a současností zemí Dánska, Finska, Grónska, Islandu, Norska a Švédska. Některých akcí se zúčastnili i velvyslanci těchto zemí a generální konzul Islandu nás již po několikáté pozval na setkání s pohoštěním do restaurace Reykjavik.

Oblíbenými se staly i zájezdy za historií související se severskými zeměmi a to na zámek Líčkov ,místa pobytu spisovatelky Amaelie Posse-Brázdová, do německého Lützenu, významného bojiště 30-leté války, na Třebel, kam jsme se vydali rovněž po stopách jedné z bitev zmíněné války, navštívili jsme rovněž Ratibořice, zámek kde žila nejen kněžna Zaháňská, ale i někteří členové dánské královské rodiny. V letošním roce bychom chtěli opět uspořádat zájezd do některých z míst, které se váží k zemím Severu.

V rámci projektu Severské svátky se uskutečnilo mnoho akcí, např. každoročně v červnu koná velmi populární oslava svátku letního slunovratu Midsommar projížďkou výletní lodí po brněnské přehradě. Při této příležitosti jsme si i my v Praze v loňském roce plavbu po Vltavě užili spolu s velvyslankyní Švédského království paní Catharinou von Heidenstam.

Oblíbená a hojně navštěvovaná je rovněž oslava svátku svaté Lucie, která je už po několik let součástí programu v rámci projektu jak v Praze, tak v Brně. V roce 2005 jsme měli možnost, za podpory Ministerstva zahraničních věcí, uspořádat setkání k této oslavě v Toskánském paláci na Hradčanech. Setkalo se zde 150 návštěvníků z řad členů společnosti, ale i nečlenů. Někteří se následně stali našimi členy. Vzhledem k obtížnosti pronájmu větších sálů, uskutečnila se další setkání, při příležitosti svátku sv.Lucie, na výletní lodi Czechie a plavba po vlnách Vltavy předvánočně osvětlenou Prahou se stává tradicí. Bez obětavosti a zaujatosti studentů švédštiny a jejich vyučujících pro věc, by akce takové obliby nedosáhla. Už si ani neumíme představit setkání bez jedinečného glöggu Evy Novákové a testů znalostí o Švédsku, Sandry Gubové.

Při příležitosti státního svátku Finské republiky se v roce 2005 konal poslední koncert za spoluúčasti Severské společnosti. V uplynulých dvou letech si už pořádání toho koncertu zajišťovalo finské velvyslanectví samo.

Při příležitosti 300.výročí narození vědce Carl von Linné v roce 2007 připomněl Mgr. Větvička dílo a osobnost tohoto světového vědce na setkaní pořádaném ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK. K 70. výročí narození norského krále byla uvedena 1. část a 2. se bude konat 23. 1. t.r.

V rámci projektu Severská výročí se uskutečnila řada akcí k zajímavějším v roce 2006 patřilo vystoupení göteborského pěveckého sboru Röstrum, které jsme zorganizovali ve spolupráci s pražským Hlaholem, se kterým byl i společný koncert. Samostatné vystoupení švédského sboru zaujalo nejen rozmanitostí žánrů, ale pro nás s velice zajímavou a netradiční choreografií. Záštitu nad touto společnou akcí poskytl velvyslanec Švédského království pan Harald Fälth.

Velká péče byla věnována přípravě pořadů ke 100. výročí úmrtí Edvarda Griega. V Praze se konal ve Smetanově muzeu koncert barytonisty pana Bandžaka a následně i doprovodné přednášky souvisejícími se životem tohoto norského skladatele, uskutečněné jak v Praze, tak Brně. Se životem skladatele nás seznámil historik Ladislav Řezníček.

Za náročnou přípravu jak těchto pořadů týkajících se Norska, tak i některých souvisejících s Dánskem, si zaslouží poděkování vedoucí islandské sekce Doc.Lidmila Němcová, která se ujala činnosti za dlouhodobě nemocného vedoucího dánské sekce a pro splnění plánovaných akcí i za norskou sekci. Měla rovněž zásluhu na propagaci pořadu Pražské premiéry 2007, přehlídky vybrané soudobé hudby, zacíleného na Sever. Tento pořad byl pod patronací velvyslanectví severských zemí a generálního konzulátu Islandu.

V Brně se pod názvem Pocta Edvardu Griegovi rovněž konal koncert pod záštitou Petera Raedera, velvyslance Norského království, který se koncertu osobně zúčastnil a velvyslanectví akci finančně podpořilo. Velký podíl na zajištění tak velké akce, která se uskutečnila ve spolupráci se Severskou společností, pobočkou Brno, má zásluhu paní Mgr.Věra Konrádová.

Podvečerní setkání u příležitosti 90.výročí nezávislosti Finska s novým velvyslancem Finské republiky J.E. Hannu Kyröläinem byl jedním z pořadů věnovaným tomuto výročí.

Velkou návštěvnost našich členů jsme zaznamenali také u pořadu s názvem Sympatie k dánské vlajce Dannebrog, pořádanou KC Ballerup ve spolupráci se Severskou společností a Skandinávským domem.

Již skoro seriálem se staly přednášky doc.Václava Matouška o bojištích 30.leté války, se kterým jsme navštívili zmíněná dvě bojiště a další ještě v letošním nebo příštím roce navštívíme.

V uplynulém období jsme za naší spolupráce mohli navštívit jednu z velkých akcí, týkající se Grónska , přednášky Aleny a Jaroslava Klempířových, v rámci výstavy Kouzlo polárních světů v pražské Chodovské tvrzi. Zde také představili novou knihu Mýty, pohádky a pověsti polárních lidí její překladatelé, Viola a Zdeněk Lyčkovi.

Pro informaci uvádím jen krátce další přednášky a to Národní parky Švédska v podání Ing. Michala Stanovského, beseda o Dánsku s bývalou velvyslankyní ČR paní Ing. Marií Košťálovou, prezentaci knihy Islandské prázdniny, přednáška o malíři Munchovi, beseda o Islandu s náčelnicí obce České sokolské, besedu s antropologem prof. Eugenem Strouhalem o pobytu ve Finsku, besedu o česko-dánských vztazích, besedu o islandských básnířkách, besedu s Jormou Inki, velvyslancem Finska v Praze, s Gustavem Bubníkem, přednášku o dánské literatuře, Švédský slabikář a setkání s bývalým novinářem na Islandu
Velký ohlas měla i návštěva výstavy Godex Gigas – Ďáblova bible, která byla navštívena asi 90 členy společnosti. Velkou zásluhu na možnosti návštěvy tohoto skvostu má Ing. Pavel Dobrovský. I v souvislosti s touto akcí máme v úmyslu navštívit místo vzniku bible.

Z výstav jsme navštívili kromě zmíněného Kouzla polárních světu rovněž výstavu fotografií z Islandu Petry Doležalové.
Kromě organizování projektovaných akcí jsme se zaměřili zlepšení komunikace s novými členy a včas odpovídat na jejich podněty členů. Z důvodu zvýšení poštovného využívat co možná v největším počtu e-mail adresy.

Důležité je také větší aktivita řadových členů do přípravy jednotlivých akcí a dění ve společnosti tak, jak je to např. u švédské sekce.

Projekt Severské listy i když pod jiným názvem běží již 18. rok. Forma i název původního zpravodaje Severské společnosti Sobích noviny se za ta léta změnila a dále se vyvíjí k radosti redakce i čtenářů. S novým názvem Severské listy vychází již 11. rok a stal se z nich časopis široce zaměřený na evropský Sever. Přináší dnes i další informace než jen o společnosti, např. o osobnostech, o knižních novinkách ze severské literatury u nás, o výstavách apod.

Vedle tištěného čtvrtletníku Severských listů je těm, kteří mají přístup k internetu i jejich elektronická verze, která je díky nekonečnému kyber-prostoru daleko obsáhlejší než, z ekonomických důvodů limitovaný rozsah tištěné verze. Prezentace Severských listů na internetu jistě přispěla k oživení zájmů o Severskou společnost a přivedla do našich řad nové členy. Škoda, že se je nedaří více zapojit do reálné činnosti sekcí.

Pro naplnění akcí uváděných v jednotlivých projektech Severské svátky a Severská výročí a vydávání Severských listů poskytuje MZV společnosti od roku 2005 jen část potřebných prostředků. V roce 2005 to bylo 70% z potřebné částky, v roce 2006 už jen 61,33 % a v roce 2007 byla dotace přidělena přímo na projekt Severské svátky a výročí 61,54%, Historie a současnost vzájemných vztahů 61,33% s na Severské listy 70%.

Program Severské společnosti na rok 2008, tak jako i v minulosti tvoří projekty:

 • Historie a současnost vzájemných vztahů se zeměmi Skandinávie
 • Severské svátky a výročí
 • Vydávání Severských listů v tištěné i elektronické podobě
 • projekt České dny ve Stockholmu bude pro nepřipravenost zrušen.
 • Z navrhované částky na projekty nám bylo přiděleno 180 000,- Kč, což činí 42 %.

Zbývající finanční prostředky si musí společnost opatřit sama buď formou členských příspěvků nebo sponzorských darů. Sponzorské dary se nám nedaří získávat od zahraničních ani od domácích firem v takové výši, která by pokryla požadovanou sumu do vyrovnání výdajů na projekty. V omezené míře přispívají některá velvyslanectví na konkrétní projekt, který propaguje jejich zemi, ale vždyť Severská společnost se ničemu jinému nevěnuje.

Z těchto důvodů je nezbytné zamyslet se nad nutností zvýšení členských příspěvků o 100 Kč jak pro pracující členy, tak pro důchodce a studenty.

To znamená že se od roku 2008 zvyšuje členský příspěvek pro pracujícího na 300,- Kč a pro studenty a důchodce 200,- Kč. Zápisné se hradí s prvním členským příspěvkem ve stejné výši jako je příslušný členský příspěvek.
V současné době je v Severské společnosti sdruženo 262 členů, z toho v brněnské pobočce 65.

Ze zprávy o hospodaření např. za uplynulý rok lze vidět, že členské příspěvky činily jenom cca 35 % částky, která je nezbytná k dosažení 100% výdajů na jednotlivé akce. Pokud chceme zachovat nebo zvýšit počet akcí a jejich zkvalitnění, musíme k tomuto zvýšení sáhnout. Jde vlastně o měsíční navýšení výdajů o 8,50 Kč a tuto částku lze myslím akceptovat i důchodci bez vedlejšího příjmu. V rámci tohoto poplatku dostávají členové společnosti 4 čísla Severských listů ročně, jsou pro ně organizovány akce, za které se musí platit rostoucí pronájmy, případně honoráře účinkujícím, výlety lodí apod. Rovněž budeme muset přistoupit k částečné úhradě nákladů za autobusové výlety.

Na druhé straně budeme usilovat o přilákání opravdových sponzorů, zatím se jejich aktivita omezuje na několik věcných darů do tomboly na oslavě Lucie.

Obracím se při této příležitosti na vás a prosbou o pomoc a spolupráci při kontaktování a sjednání sponzorského daru od právnických nebo i fyzických osob.

Severská společnost je připravena spolupracovat i s ostatními sdruženími zaměřenými na země Severu.
Součástí dnešní Valné hromady je i volba nového výboru. Ne všichni, kteří v něm dosud pracovali kandidují a proto mi dovolte, abych při této příležitosti poděkovala za dlouholetou a obětavou činnost Ing. Jaroslavu Tejkalovi, dlouholetému předsedovi společnosti, který odchází z funkce místopředsedy;

 • Ing. Vladimíru Doležalovi, dlouholetému vedoucímu Dánské sekce,
 • Janě Kypové, sekretářce společnosti,
 • Ing. Peteru Foltinskému, členu revizní komise.

Děkuji za pozornost.
Marta Janíková, předsedkyně Severské společnosti

Autor: Severská společnost   |   Sekce: Valná hromada   |   Tisk   |   Poslat článek známému


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.