Valná hromada Severské společnosti 2010

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada / Valná hromada Severské společnosti 2010

12.5.2010

Valná hromada Severské společnosti konaná dne 12.5. 2010 v 17 hod. v místnosti č. 319, budova ČVTS Novotného lávka 5, Praha 1

Valnou hromadu zahájil a vedl místopředseda Severské společnosti (dále jen Společnost) Pavel Dobrovský podle schváleného programu :

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Diskuse ke Zprávám
 6. Úprava Stanov
 7. Volba výboru a Dozorčí rady
 8. Diskuse
 9. Usnesení a schválení usnesení

1. V úvodu přítomné pozdravila předsedkyně Marta Janíková.

2. Návrh a volba volební a mandátové komise: p. Šádek, pí. Kulišová, z pléna zvolena pí. Černohausová.
Návrh a volba návrhové komise: p. Němec, pí.Němcová, z pléna zvolena pí. Kmochová.

3. Zprávu o činnosti Společnosti přednesla Marta Janíková
viz příloha 1

4. Zprávu o hospodaření Společnosti za období od poslední valné hromady v roce 2008 přednesla Jana Kulišová
viz příloha 2

5. Diskuse ke Zprávám:
V diskuzi vystoupilo 10 členek a členů.

 1. K předneseným zprávám nebyly výhrady ani zásadní připomínky. Vzhledem k tomu, že se tato valná hromada koná v roce 20. výročí ustavení Společnosti bylo konstatováno, že se situace za tuto dobu změnila a pořádání akcí, jejich zajištění a ohlas na činnost mezi členy i ve veřejnosti není takový jako počátkem 90. let. Přesto, ale je počet členů Společnosti, přes výkyvy více méně konstantní. Tak jako se nedaří zapojovat mladé lidi do činnosti Společnosti, postupně klesá i iniciativa a ochota ostatních členů aktivně se podílet na vytváření a zajišťování akcí.
 2. V reakci na stav financování Společnosti bylo navrženo zvýšit členské příspěvky a přikročit k dalším opatřením ke snížení výdajů jako je zasílání jen jednoho výtisku Zpravodaje Severské listy jedné domácnosti, kde je více členů Společnosti. Ke zvýšení členských příspěvků nedojde, ale na jednotlivých akcích se bude vybírat dobrovolné vstupné. Členové byli rovněž vyzváni, aby případně, podle svých možností sami poukázali vyšší příspěvek, případně poskytli dar. Bohužel, soustavná podpora ze strany zastupitelských úřadů je spíš morální než hmotná. Výbor hledá i možnosti zapojení do grantových programů např. EU.
 3. Z diskuze k činnosti Společnosti vyplynulo, že činnost Společnosti jen bohatá činnost výboru a zejména některých vedoucích sekcí je členy hodnocena velmi pozitivně. Témata uskutečněných akcí jsou rozmanitá a aktuální, velké oblibě se těší větší akce (Midsommar a Lucie). Bylo uspořádáno několik zdařilých krátkých zájezdů v ČR i do zahraničí, ale zájem o zájezdy ve spolupráci s cestovními kancelářemi do Švédska a Norska byl přes výhodnější podmínky malý.

Byly řečeny některé konkrétní náměty na akce v příštím období, např. seriál o hlavních městech severských zemí, o jejich hymnách apod. V souvislosti s tím bylo konstatováno, že přestože někteří členové byli v kontaktu s geografickými časopisy (Země světa, Lidé a Země aj.) nepodařilo se prosadit např. monotematické číslo o Dánsku nebo Finsku. Výbor by se měl zamyslet na rozšíření typů akcí, např. specializovanějších seminářů (o severských ságách) oživení sborového zpěvu apod.

V diskuzi byla pochvalně zmíněna začínající spolupráce Společnosti se Švandovým divadlem v Praze 5, kterou zajišťuje pí. Černohausová.

Pro větší zapojení mladých lidí by Společnost měla více využívat možností internetu a zapojit se tam do sociálních sítí, např. sítě Facebook.

V diskuzi bylo také připomenuto, že by měl napříště výbor více zvažovat termíny zejména významných akcí. Souběh celospolečensky významných událostí přispívá k menší návštěvnosti, např. v době konání této valné hromady probíhá zahájení Pražského jara, akce veletrhu Svět knihy apod.

Na všechny diskusním příspěvky reagovala buď předsedkyně nebo příslušný člen výboru a výbor se jimi bude zabývat, konkrétní návrhy jsou zahrnuty do usnesení z valné hromady.

6. Úprava Stanov:

Již v předchozí diskuzi byl výbor dotázán proč navrhuje změnu stanov. Bylo vysvětleno, že se nejedná o změnu ale upřesnění a doplnění v souladu s potřebami Společnosti. Zaprvé jde o technickou úpravu znění schváleného v roce 1999, podle kterého byl mandát valné hromady 3 roky, ale výboru, který je volen valnou hromadou jen 2 roky. Za druhé doplňuje se informace o tom, že Společnost je registrována podle zákona č. 83/1900 Sb. Za třetí se vzhledem k podmínkám pro podání žádosti o grant EU z Programu celoživotního vzdělávání, je nutné, aby ve stanovách byla rozšířeno zaměření Společnosti i na oblast „dalšího vzdělávání dospělých“

Bylo odsouhlaseno, že stanovy se doplňují takto, v bodě :

 • I/2: „..registrované v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ze dne 27. března 1990 v platném znění.“
 • I/4:“… podílet se na dalším vzdělávání dospělých.“
 • IV/2: “ zájmové sekce“
 • IV/3: mění se na : „volit čestné členy společnosti“
 • IV/6: mění se : „….je třeba zaslat nejméně 14 dní před jejím konáním“.

Text po úpravě projde ještě jazykovou a stylistickou úpravou.

Před hlasováním o navržených změnách konstatoval předseda mandátové a volební komise p. Šádek konstatoval, že je přítomno 32 členů Společnosti, a že pozváni byli všichni členové.

Následně p. Šádek konstatoval, že tvoří quorum 17 hlasů a stačí pro kladné přijetí návrhů.

Změna Stanov byla přijata většinou hlasů přítomných členů VH.

Hlasování se zdržel jen člen.

Stanovy Severské společnosti

7. Volba výboru Společnosti a Dozorčí rady

Výbor předložil návrh složení výboru pro další období : Bartoň Jiří, Černohausová Ivona, Janíková Marta, Holá Jana, Konrádová Věra, Kučerová Hana, Kulišová Jana, Němcová Lidmila, Stanovský Michal, Šádek Ivo.

Novým členem se navrhuje paní Jana Holá, kterou v nepřítomnosti představila pí Nováková a pí. Černohausová. Jana Holá je skandinavistka, věnuje se překladům a tlumočení ze švédštiny a angličtiny, přeložila několik knih, pracuje v ČTK, je dlouhodobou členkou Společnosti, kde také tlumočí na švédských akcích.

Všichni kandidáti do Výboru byli zvoleni přítomnými členy VH jednomyslně.

Volba Dozorčí rady Společnosti

Návazně na volbu nového výboru předložil výbor valné hromadě návrh kandidátů do Dozorčí rady : Kypová Jana, Mikulejská Daniela. Na doplnění do počtu tří kandidátů navrhlo plénum paní Zelenkovou Emmu a p. Dobrovského Pavla
VH zvolila do Dozorčí rady Pavla Dobrovského.

Navržená Dozorčí rada ve složení pí Kypová, pí. Mikulejská a p. Dobrovský byla zvolena přítomnými členy VH jednomyslně.

8. Diskuze

p. Dobrovský poděkoval všem za spolupráci ve Výboru.

pí. Janíková oznámila, že jednodenní zájezd do Dobřívě byl zrušen, pro malá počet zájemců

Připomněla, že 19.6. v sobotu od 15 hodin se koná oblíbená oslava "Midsommar", letos v restauraci CERE v Yachtklubu v Praze 4 - Podolí. Pozvánky budou rozeslány.

9. Návrh Usnesení valné hromady

Předseda návrhové komise p. Němec přednesl návrh usnesení valné hromady.

Navržené usnesení VH schválili přítomní členové VH jednomyslně

viz příloha 3

Závěrem předsedkyně poděkovala všem za dobrou spolupráci, vyzvala k další aktivitě a stanovila schůzi nově zvoleného výboru za účasti členů Dozorčí rady na
1. června 2010 v 16:30 hod.
v zasedací místnosti v Revoluční ulici č.5

Zápis z Valné hromady

Autor: Ivona Černohausová   |   Sekce: Valná hromada   |   Tisk   |   Poslat článek známému


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.